اطلاعات تحویل کالا

ارسال سفارشات 24 ساعت پس از ثبت سفارش انجام میشود.

تحویل در استان خوزستان یک روز پس از سفارشات انجام میشود.